تازه های فارسی-لاتین

لیست کتابهای خریداری شده لاتین و فارسی کتابخانه مرکز در سال 1398

1.     A Practical Handbook on Pediatric Cardiac Intensive Care Therapy

2.     Arrhytmia Essentials

3.     Atlas of Cardiac Catheterization for Congenital Heart Disease

4.     Braunwald's Heart Disease Review and Assessment

5.     Cardiology Secrets

6.     Case- Based Textbook of Echocardiography

7.     Clinical Anesthesia

8.     Feigenbaum's Echocardiography

9.     Fogoro's Electrophysiologic Testing

10.Kaplan's Cardiac Anesthesia: In Cardiac and Noncardiac Surgery

11.Maternal and Fetal Cardiovascular Disease

12.Pregnancy and Congenital Heart Disease

13.Rutherford's Vascular Surgery and Endovascular Therapy

14.The Digital Echo Atlas: A Multimedia Reference

15.The ECG Made Easy

16. Modern Mitral Valve Repair

17. Cardiac Rehabilitation Manual

18. Chronic Aortic Regurgitation

19. Nelson Essential of Pediatrics

20. The Harriet Lane Handbook: Mobile Medicine

21. Echocardiography in pediatric and Congenital Heart Disease

22. Rheology Modifiers Handbook

23.Kaplan's Cardiac Anesthesia: in Cardiac and Noncardiac Surgery Feigenbaum's Echocardiography

24. اصول بیهوشی میلر 2018 تمام رنگی

25. ترجمه برونر کامل2018

26. پرستاری برونر 2018 قلب و عروق

27. داروهای ترالی اورژانس

28. بیماریهای کلیه و مجاری ادراری هاریسون 2018

29. بیماریهای روماتولوژی و دستگاه ایمنی هاریسون 2018

30. بیماریهای تنفس هاریسون 2018

31. گوارش هاریسون 2018

32. هماتولوژی هاریسون 2018

33. انکولوژی هاریسون 2018

34. بیماریهای کبد هاریسون 2018

35. عفونی ویروس هاریسون 2018

36. بیماریهای مغز و اعصاب هاریسون 2018

37. بیماریهای غدد هاریسون 2018

38. عفونی باکتریال هاریسون 2018

39. بیماریهای قلب هاریسون 2018

40. بانک سئوالات پرستاری

41. سری مرور جامع پرستاری داخلی-جراحی

42. آسیب شناسی پایه رابینز اختصاصی

43. آسیب شناسی پایه رابینز عمومی

44. کتاب مرجع پرستاری ویژه ICU-CCU دیالیز (عسگری)

45. روان پرستاری جلد 1-2 کوشان

46. مراقبتهای ویژه جلد 1-2 فینگ

47. خلاصه پرستاری کودکان وونگ

48. DRS مرور جامع پرستاری داخلی و جراحی