ساعت کار بخش امانت:

ساعت کار بخش امانت کتابخانه مرکز از ساعت 8 صبح لغایت  14 می باشد.