تقویم آموزشی نیم سال دومتقویم آموزشی نیمه دوم سال

 

 

 

عنوان

تاریخ و ساعت

تاریخ و ساعت

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتیup to date

97/11/16

11-13

97/12/25

10-12

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی clinical key

97/12/8

11-13

97/12/22

11-13

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتیscience direct

98/2/18

10-12

98/2/31

12-10

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی  نوپا

98/3/18

13-11

98/3/30

11-13

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی clinical key

98/4/11

13-11

98/4/25

11-13

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی up to date  98/5/9  11-13  98/5/24  8-10
آشنایی با پایگاه اطلاعاتی scopus  98/6/14  8-10  98/6/28  8-10