عنوان کارگاه

تاریخ

گروه هدف

اسلاید کارگاه

اسامی شرکت کنندگان

مدرس

Scopus

98/6/13

اعضاء هیات علمی، دستیاران، کارکنان

scopus

مهندس فریده تکلو

Up-to-Date

98/7/28

اعضاء هیات علمی، دستیاران، کارکنان

Up-to-Date

مهندس فریده تکلو

Clinical Key

98/8/28

اعضاء هیات علمی، دستیاران، کارکنان

clinicalkeryPDF 

مهندس مریم شمس

Clinical Key-Scopus

98/9/26

اعضاء هیات علمی، دستیاران، کارکنان

clinicalkeryPDF 

مهندس مریم شمس

Clinical Key- نوپا

98/10/10

اعضاء هیات علمی، دستیاران، کارکنان

clinicalkeryPDF

مهندس مریم شمس

Up-to-Date
 98/11/8 اعضاء هیات علمی، دستیاران، کارکنان 
کارگاه بهمن98 
مهندس مریم شمس