شماره تلفن:

08338376521

ایمیل:

emamali-lib@kums.ac.ir

آدرس:

کرمانشاه -بلوار شهید بهشتی- جنب دانشگاه علوم پزشکی 

کد پستی :

6715847145