چشم انداز

چشم انداز و اهداف:

کتابخانه بیمارستان امام علی(ع) به عنوان یک کتابخانه بیمارستانی در راستای پیشبرد اهدافبرنامه های آموزشی، پژوهشی و درمانی دانشگاه با بهره گیری از حمایت های معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی به ارائه خدمات کتابخانه ای و اطلاع رسانی میپردازد. این کتابخانه وظیفه دارد نسبت به شناسایی و تامین نیازهای اساتید، دانشجویان و سایر کاربران تحت پوشش خود و ارتقاء سطح آموزشی و پژوهشی دانشگاه، تلاش نموده و از طریق توسعه و استانداردسازی خدمات و امکانات خود، بستر و محیط مناسب را برای کاربران فراهم آورد. همچنین این کتابخانه وظیفه خود میداند که موجبات پیشرفت علمی،آموزشی و فرهنگی دانشگاه را فراهم آورده و از تلاشها و برنامه های دانشگاه در زمینه ارتقای فرهنگ سلامت جامعه و امور فرهنگی دانشگاهیان حمایت نموده و دراین زمینه مشارکت فعال داشته باشد. لذا کتابخانه بیمارستان امام علی (ع) مصمم است با تعالی امکانات و خدمات خود و با ایجاد محیطی مناسب ضمن توسعه به کاربران و سایر ذینفعان و جلب رضایت آنان، روند بهبود مستمر خدمات و امکانات کتابخانه را تحقق بخشیده و به عنوان غنی ترین و فعال ترین کتابخانه در زمینه قلب و سایر موضوعات وابسته در سطح استان کرمانشاه و غرب کشور مطرح گردد و نسبت به تامین منابع و اطلاعات مورد نیاز مراجعین به طور موثر و سازنده اقدام نماید.