آدرس و شماره تماس و آدرس وب سایت کتابخانه‌های دانشگاه

نام کتابخانه

آدرس

تلفن

وب سایت

دانشکده پزشکی

سرخه لیژه- خیابان دانشگاه

34274618-۲۱

https://medlib.kums.ac.ir

دانشکده پیراپزشکی

جاده دولت آباد-

روبروی بیمارستان فارابی

38279899

https://paralib.kums.ac.ir

دانشکده پرستاری-مامایی

جاده دولت آباد-

روبروی بیمارستان فارابی

38261083

https://nmlib.kums.ac.ir

دانشکده داروسازی

سرخه لیژه-خیابان دانشگاه

34276485

34276489

https://pharmlib.kums.ac.ir

دانشکده بهداشت

میدان ایثار-

جنب بیمارستان فارابی

38264447-۶

https://hyglib.kums.ac.ir

دانشکده دندانپزشکی

خیابان شریعتی

37277708

37277030

https://dentlib.kums.ac.ir

م.آ.د معتضدی

میدان فردوسی

37246350-۲

https://motazedilib.kums.ac.ir

م.آ.د امام خمینی (ره)

نقلیه

37283602

37279789

https://ikhlib.kums.ac.ir

م.آ.د فارابی

میدان ایثار-جاده دولت آباد

38260700

38261046

https://farabilib.kums.ac.ir

م.آ.د امام علی (ع)

بلوار شهید بهشتی

38360295

38360041

https://imamalilib.kums.ac.ir

م.آ.د امام رضا(ع)

سرخه لیژه-خیابان دانشگاه

34276301-۷

https://imamrezalib.kums.ac.ir