جامعه استفاده کننده:

گروههای زیر می توانند به عضویت کتابخانه درآیند:

اعضا هئیت علمی شاغل، دانشجویان پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و کارشناسی ارشد، کارکنان رسمی و قراردادی، با ارائه معرفی نامه از معاونت آموزشی به همراه یک قطعه عکس و تکمیل فرمعضویت

استفاده کننده از مجموعه کتابخانه در محل کتابخانه:

اعضاء هئیت علمی شاغل، بازنشسته، محققان، دانشجویان و کارکنان کلیه دانشکده ها و مراکز وابسته به دانشگاه با ارائه مدرک شناسایی معتبر مجاز به استفاده از منابع کتابخانه درسالن مطالعه می باشند.