ساعت کار کتابخانه:

ساعت کار کتابخانه مرکز از ساعت 8 صبح لغایت  14 می باشد.