ساعت کار مخزن:

ساعت کار مخزن کتابخانه مرکز از ساعت 8 صبح لغایت  14 می باشد.