شرایط عضویت در کتابخانه:

     برای عضویت دانشجویان، ارائه اصل کارت دانشجویی الزامی است و برای عضویت کارکنان ( اعم از رسمی، پیمانی، طرحی ) و اعضای محترم هیأت علمی، یک قطعه عکس و هم چنین تکمیل فرم عضویت مورد نیاز می باشد.

آیین نامه :

    گروههای زیر می توانند به عضویت کتابخانه درآیند:

    اعضا هئیت علمی شاغل، دانشجویان پزشکی، کارکنان رسمی و قراردادی، با ارائه معرفی نامه از معاونت آموزشی مرگز به همراه یک قطعه عکس و تکمیل فرمعضویت

    2ـ استفاده کننده از مجموعه کتابخانه در محل کتابخانه :

    اعضاء هئیت علمی شاغل، بازنشسته، محققان ،  استاژر، انترن، رزیدنت ، پرسنل پرستار، بهیار و پرسنل بیمارستان) با ارائه مدرک شناسایی معتبر مجاز به استفاده از منابع کتابخانه درسالن مطالعه می باشند.

اعضاء هئیت علمی شاغل ، بازنشسته ، محققان ، دانشجویان و کارکنان کلیه دانشکده ها و مراکز وابسته به دانشگاه با ارائه مدرک شناسایی معتبر مجاز به استفاده از منابع کتابخانه درسالن مطالعه می باشند .