کارگاه آموزشی 98


کلاس3
کلاس2
کلاس

 

 

 

 

 

عنوان کارگاه

نام مدرس

تاریخ برگزاری

محتوای آموزشی

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی up to date

سبزی

31/1/98

Up to date

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی clinical key

سبزی

18/2/98

clinical key

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی حنان

سبزی

30/3/98

حنان

تقویم آموزشی سه ماه اول سال 1398