مسئول کتابخانه : مریم شمس

کارشناس نرم افزار

ساعت کار کتابخانه از 7:30-14

شماره تماس:08338376521

ایمیل:emamali-lib@kums.ac.ir